Katedra garantuje obory Bankovnictví a Účetnictví a daně v bakalářském studiu a obor Bankovnictví je vyučován také v navazujícím magisterském studiu. V rámci oboru Podniková ekonomika a management je rovněž katedrou nabízena a garantována specializace Finance podniku (bakalářské i navazující magisterské studium) a specializace Účetnictví a daně (navazující magisterské studium). Svou náplní odpovídají obory a specializace moderním trendům v oblasti bankovnictví, financí, účetnictví a daňové politiky. Kromě odborných znalostí je kladen důraz na schopnost získávat, třídit a analyzovat odborné informace tvůrčím způsobem, schopnost vytvářet si vlastní názor a umění prezentovat a obhájit jej.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Hospodářská politika a správa

Bankovnictví

Bankovní sektor tvoří v České republice páteř finančního systému a jeho stabilita a bezproblémové fungování je nezbytnou podmínkou stabilního fungování celé ekonomiky. Činnost bank a bankovní produkty a služby jsou nepostradatelné pro všechny sektory ekonomiky (podnikatelský sektor, domácnosti, státní a veřejnou správu, neziskový sektor). Kromě standardních depozitně-úvěrových aktivit zahrnuje činnost bank celou řadu dalších souvisejících, podpůrných a doplňkových aktivit (řízení rizik, obchodování na finančních trzích, finanční poradenství, apod.), jež dohromady vytvářejí specifický typ podnikatelské činnosti velmi odlišný od výrobního sektoru nebo sektoru nefinančních služeb. Význam bank a bankovního sektoru stejně jako jeho výjimečnost vytváří potřebu odborníků dobře připravených pro práci v daném oboru. Kompetence v klíčových finančních disciplínách jsou doplněny znalostmi z oblasti podnikové ekonomiky, účetnictví, marketingu, informatiky, kvantitativních metod a cizích jazyků, což vytváří vhodný a vyvážený mix odborností. Bakalářský studijní obor Bankovnictví tak vychovává absolventy, kteří disponují dostatečnými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi, aby mohli úspěšně vykonávat pracovní úkoly na středním a nižším stupni řízení bank a dalších finančních institucí.

Cílem studia je vychovat pracovníky s odbornými vědomostmi a dovednostmi potřebnými ke kvalifikovanému výkonu specializovaných a manažerských profesí v bankovnictví a jiných odvětvích finančního sektoru na nižším a středním stupni řízení.

Absolvent bakalářského studijního oboru Bankovnictví získá základní teoretické znalosti a praktické dovednosti včetně nejnovějších poznatků z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, finančních trhů a dalších odvětví finanční vědy i praxe. Při studiu je kladen důraz na znalosti v uplatňování moderních metod řízení bank, respektování právních a etických norem, aktivní znalost anglického jazyka a informačních technologií. Získané znalosti jsou na takové odborné úrovni, že je absolvent dokáže v praxi aplikovat profesionálním způsobem. Absolvent je schopen získávat a interpretovat data a informace o vývoji bankovnictví v souladu se soudobými vědeckými poznatky. Absolvent rovněž dokáže předávat informace široké veřejnosti, formulovat úkoly k řešení pro specialisty a podílet se na jejich řešení. Absolvent oboru se uplatňuje zejména na středním a nižším stupni managementu bank a dalších finančních institucí. Obsahová náplň oboru však vytváří velmi dobré předpoklady i pro uplatnění ve finančních divizích domácích i zahraničních firem nebo v orgánech státní správy. Získané učební dovednosti rovněž umožňují pokračovat v dalším studiu s vysokým stupněm samostatnosti.


Ekonomika a management

Účetnictví a daně

Absolvent bakalářského studijního oboru Účetnictví a daně disponuje základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi v oblasti struktury, tvorby a řízení finančních vztahů v rámci firmy. Pozornost je věnována zejména účetní a daňové problematice a vlivu daní na firemní finanční politiku. Důraz je kladen na praktické přístupy v oblasti investičního rozhodování, oceňování firem i na praktické aplikace základních metod mikroekonomické analýzy, plánování a prognóz. Cílem studia je rovněž osvojení teoretických a praktických vědomostí, znalostí a dovedností v oblastech práva a managementu a ve spojení s aktivní znalostí cizích jazyků a informačních technologií je absolvent schopen samostatnězískávat, třídit a analyzovat data a informace o hospodářské situaci firmy v kontextu celkového ekonomického vývoje. Absolvent je schopen řešit problémy hospodářské praxe, zdůvodnit svá rozhodnutí a účinně je předat svému okolí. Absolvent nachází uplatnění především na nižším a středním stupni finančního řízení firem, neziskových či příspěvkových organizací a také ve finančních institucích a státní správě. Získané učební dovednosti umožňují absolventovi pokračovat v dalším studiu s vysokým stupněm samostatnosti. Absolvování tohoto oboru je výsledkem působení všech složek výchovného a vzdělávacího procesu, které dotvářejí celkovou osobnost účetního a daňového odborníka.

MAGISTERSKÉ STUDIUM

Hospodářská politika a správa

Bankovnictví

Bankovní sektor tvoří v České republice páteř finančního systému a jeho stabilita a bezproblémové fungování je nezbytnou podmínkou stabilního fungování celé ekonomiky. Činnost bank a bankovní produkty a služby jsou nepostradatelné pro všechny sektory ekonomiky (podnikatelský sektor, domácnosti, státní a veřejnou správu, neziskový sektor). Kromě standardních depozitně-úvěrových aktivit zahrnuje činnost bank celou řadu dalších souvisejících, podpůrných a doplňkových aktivit (řízení rizik, obchodování na finančních trzích, finanční poradenství, apod.), jež dohromady vytvářejí specifický typ podnikatelské činnosti velmi odlišný od výrobního sektoru nebo sektoru nefinančních služeb. Význam bank a bankovního sektoru stejně jako jeho výjimečnost vytváří potřebu odborníků dobře připravených pro práci v daném oboru. Kompetence v klíčových finančních disciplínách jsou ve výuce doplněny znalostmi z oblasti ekonomické teorie, hospodářské politiky, kvantitativních a ekonometrických metod, což vytváří vyvážený mix vědomostí a dovedností. Bankovnictví patří k nejvíce globalizovaným ekonomickým odvětvím, což se jasně prokázalo při nedávné finanční krizi. Na magisterském stupni se proto ve výuce věnuje zvýšená pozornost mezinárodnímu rozměru bankovnictví a činnosti bank, zejména pak otázkám regulace, dohledu, investičních strategií nebo vlivu měnové politiky na bankovní sektor. V odborných předmětech se klade důraz na studium anglické odborné literatury a pramenů, aby se zdokonalovaly vědomosti studentů i ve specializované profesní angličtině. Navazující magisterský studijní obor Bankovnictví tak vychovává absolventy, kteří disponují dostatečnými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi, aby mohli úspěšně zastávat pozice na středním a vyšším stupni řízení tuzemských i mezinárodních bank a finančních institucí, stejně jako příslušných odděleních v podnikovém sektoru nebo centrálních institucích zodpovědných za hospodářskou politiku státu.

Cílem studia je vytvořit kvalitní a odborně vyvážený vědomostní a dovednostní základ, který umožní absolventovi úspěšně pracovat na odpovídajících pozicích vyššího managementu ve finančním sektoru nejen v České republice ale i v zahraničí.

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Bankovnictví získá vysoce odborné teoretické znalosti a praktické dovednosti nejen z oblasti bankovního sektoru a řízení finančních rizik, ale také měnové politiky, fungování finančního systému doma i v zahraničí nebo obchodování na mezinárodních finančních trzích. Poskytují mu východiska pro originální aplikace myšlenek a řešení nových problémů v měnících se podmínkách dynamického vývoje ekonomiky a bankovnictví. Absolvent je schopen nejen komunikovat na vysoké odborné úrovni v anglickém jazyce, ale také používat moderní softwarové produkty ke zpracování kvantitativních analýz a řešení různorodých problémů finanční a ekonomické praxe. Absolvent dokáže samostatně formulovat adekvátní závěry a doporučení při rozhodování ve finanční oblasti a zároveň respektovat právní a etické normy v činnosti bank, finančních institucí i podniků. Obsahové zaměření oboru předurčuje absolventa k práci v řídících a provozních funkcích s příslušnou zodpovědností plynoucí z učiněných rozhodnutí v domácích i zahraničních komerčních a investičních bankách, pojišťovnách a jiných finančních společnostech. Uplatnění absolvent nalezne i v nadnárodních společnostech a centrálních institucích zodpovědných za hospodářskou politiku státu. Absolvování oboru zároveň zaručuje kvalitní základ pro studium doktorských oborů ekonomického zaměření.

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com